کشتی

کشتی ورزشی است که در آن باید سرعت یک رزمی کار-انعطاف یک ژیمناستکار-فکر یک شطرنجباز-استقامت یک دونده استقامت-قدرت یک بدنساز را داشته باشید تا شاید بتوانید در رقابت ها خودی نشان دهید.

آموزش کشتی:                                                                                                         ورزش کشتی شامل کشتی فرنگی و کشتی آزاد می باشد که در کشتی فرنگی از پا به هیچ عنوان در دفاع یا حمله استفاده شود ولی کشتی آزاد استفاده از دست و پا مجاز می باشد و هر حمله و دفاعی را می توان با پا انجام داد.

مسابقه کشتی شامل 3 تایم دو دقیقه ای است که که در بین هر تایم 30 ثانیه وقت استراحت داده شده است.اگر کشتیگیری بتواند دو تایم اول و دوم را برنده از دشک بیرون آید به عنوان فرد برنده انتخاب میشود و لی اگز کشتی اول را دوبنده آبی را و کشتی دوم را دوبنده قرمز برنده شود برنده مسابقه در تایم سوم مشخص می شود. در کل هر کشتی گیری دو تایم را پیروز شود به عنوان فرد برنده انتخاب میشود.

کشتی ورزش است که قدرت،سرعت،انعطاف وتمرکز لازم و ملزوم هم هستند و هر کشتیگیری باید این چند عامل را همواره در بدن خود تقویت کند.

حال به مباحثی که خواهان آموزش آنها هستم می پردازم:

1-گارد کشتی

2-زیر گیری

3 -تمرین درخاک

4- فنون در حالت سرشاخ

5-فنون در حالت کمر تو کمر

 

اولین مطلبی که در کشتی باید آموزش داده شود گارد است

گارد به سه صورت راست چپ و ژاپنی تقسیم می شود که در ایران بیشتر از دوگارد راست و چپ استفاده می شود

برای تعین گارد اگر کشتی گیر راست دست است گارد راست انتخاب می شود و اگر چپ دست است گارد چب

گارد راست:در گارد راست پای راست باید جلو باشد وپای چپ عقب و پاها باید به صورتی باشد که کشتی گیر با تسلط کامل بر روی پاهایش قرار گرفته باشد

گارد جپ همجون گارد راست است با این تفاوت که پای چپ جلوتر از پای راست قرار می گیرد

مطلب بعدی زیرگیری در کشتی

      یک دست دو دست

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید